Privacyverklaring Tekst

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met J.W. van Scheppingen (KvK nummer: 3062790 ), Drechtdijk 87, 1424 RC, De Kwakel (www.Scheptuinverlichting.nl). Hierna alleen genoemd onder de naam Scheptuinverlichting.nl.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Scheptuinverlichting.nl verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kan Scheptuinverlichting.nl een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Scheptuinverlichting.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Scheptuinverlichting.nl verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Scheptuinverlichting.nl gaat een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Scheptuinverlichting.nl u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, Scheptuinverlichting.nl stuurt u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee Scheptuinverlichting.nl kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van Scheptuinverlichting.nl.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Scheptuinverlichting.nl worden verzameld. Scheptuinverlichting.nl registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Scheptuinverlichting.nl heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Scheptuinverlichting.nl haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Scheptuinverlichting.nl.

Daarnaast gebruikt Scheptuinverlichting.nl uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Scheptuinverlichting.nl verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Scheptuinverlichting.nl alleen voor administratieve verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Scheptuinverlichting.nl gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Scheptuinverlichting.nl beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Designpro zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert de webhosting- en maildiensten. Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die Scheptuinverlichting.nl met Designpro gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem 

Voor het afhandelen van een de betalingen in de webshop maakt Scheptuinverlichting.nl gebruik van een facturatiesysteem. U kunt naar aanleiding van de ontvangen factuur (vooraf) betalen.

Beoordelingen

Scheptuinverlichting.nl verzamelt geen reviews (beoordelingen) op haar site.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Scheptuinverlichting.nl plaatst, is het de taak van Scheptuinverlichting.nl om uw pakket bij u te laten bezorgen. Scheptuinverlichting.nl maakt gebruik van de diensten van Post.nl voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat Post.nl een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Post.nl uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. Post.nl is verplicht uw privacy te waarborgen.

Bewaren gegevens

Scheptuinverlichting.nl zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of Scheptuinverlichting.nl vraagt toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Scheptuinverlichting.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Scheptuinverlichting.nl maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Scheptuinverlichting.nl heeft een social media Button op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Scheptuinverlichting.nl maakt gebruik van:

 • Facebook

Cookies

Scheptuinverlichting.nl maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
   
 • Analytics cookies: Scheptuinverlichting.nl maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Scheptuinverlichting.nl inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Scheptuinverlichting.nl worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Scheptuinverlichting.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Scheptuinverlichting.nl vallen. Scheptuinverlichting.nl verwijst u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Scheptuinverlichting.nl zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zal Scheptuinverlichting.nl daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij Scheptuinverlichting.nl zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Scheptuinverlichting.nl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Scheptuinverlichting.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@scheptuinverlichting.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Scheptuinverlichting.nl zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Scheptuinverlichting.nl maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Scheptuinverlichting.nl besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Scheptuinverlichting.nl ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Scheptuinverlichting.nl kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Scheptuinverlichting.nl gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal Scheptuinverlichting.nl niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

Scheptuinverlichting.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.scheptuinverlichting.nl.

Van Scheppingen Hekwerk en Buitenverlichting logo
Van Scheppingen Hekwerk en Buitenverlichting